Положення

про Спортивний клуб

Львівського національного університету

імені Івана Франка

 Обговорено і схвалено

                                                Вченою радою Львівського

                                                національного університету

                                  імені Івана Франка

                                        « 24 »  лютого  2016 р.

                                Протокол №  15/2

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Спортивний клуб Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Спортивний клуб) є структурним підрозділом Університету та забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  • Спортивний клуб очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Ректор Університету, за погодженням із завідувачем кафедри фізичного виховання та спорту та проректором Університету відповідно до розподілу функціональних обов’язків, на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. Голова здійснює загальне керівництво Спортивним клубом, забезпечує організацію діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність Спортивного клубу.
  • Спортивний клуб у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором Університету, цим Положенням.
  • Реорганізація та ліквідація Спортивного клубу відбуваються на підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке набуває чинності після відповідного наказу Ректора Університету.
  • Структуру та кількість працівників визначає штатний розпис працівників Університету з урахуванням завдань і напрямків роботи Спортивного клубу.
  • Положення про Спортивний клуб (далі – положення) затверджує Вчена рада Університету у визначеному порядку.
  • Спортивний клуб може мати свою печатку, символіку та бланк встановленого зразка.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.   Створення відповідних умов і можливостей для задоволення всебічних зацікавлень студентської молоді, аспірантів, працівників Університету в галузі фізичної культури та спорту.

2.2.  Організація та проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; надання платних послуг у галузі фізичної культури та спорту відповідно до чинного законодавства.

2.3.  Проведення інших дій, що не суперечать законодавству та створюють умови для виконання завдань, які постають перед спортивними клубами.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ СПОРТИВНОГО КЛУБУ

3.1. Створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій, команд із різних видів спорту, груп здоров’я, клубів за інтересами для студентів та  працівників Університету, які діють на безоплатній основі, у вільний від використання у навчальному процесі час.

3.2. Створення реабілітаційно-оздоровчих гуртків, секцій тощо, у тому числі з застосуванням східних та народних оздоровчих методик, фізичної реабілітації осіб із фізичними вадами, потерпілих унаслідок аварій, учасників АТО.

3.3. Надання платних послуг у галузі фізичної культури та спорту з використанням спортивної матеріально-технічної бази Університету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796:

проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту; організація спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних), якщо це не передбачено навчальними планами.

3.4.Формування на факультетах, у коледжах студентського спортивного активу Університету та його залучення до організації спортивних заходів.

3.5.Планування, організація та проведення у позанавчальний час спортивних заходів (змагань, розваг, фестивалів, ігор тощо) серед різних верств населення.

3.6. Координація питань спортивно-масової роботи з працівниками кафедри фізичного виховання та спорту.

3.7. Облік результатів участі висококваліфікованих студентів-спортсменів, збірних команд Університету у змаганнях різного рівня; оформлення документації про відрядження спортсменів та збірних команд.

3.8. Присвоєння спортивних розрядів: перших, других, третіх, згідно з поданими у спортивний клуб протоколами змагань (витягами з протоколів).

3.9. Заохочення фізкультурно-спортивного активу, тренерів і спортсменів, студентського, викладацького та допоміжного персоналу за високі показники розвитку масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, нагородження їх грамотами, пам’ятними подарунками та грошовими преміями.

3.10. Забезпечення обміну досвідом і спеціалістами, проведення спільних семінарів, конференцій між спортивними клубами ВНЗ України.

3.11. Забезпечення міжнародних зв’язків Університету та співпраці зі спортивними організаціями навчальних закладів інших країн у галузі фізичної культури та спорту.

3.12. Співпраця з Львівським обласним фізкультурним диспансером.

3.13. Створення умов для належного збереження та оновлення матеріально-технічної бази спортивних споруд, інвентарю, обладнання, що закріплено за Спортивним клубом, забезпечення їхнього раціонального й ефективного застосування.

 

 

ІV. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБУ

4.1.   Сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших структурних підрозділів Університету, Первинної профспілкової організації працівників Університету, Первинної профспілкової організації студентів та Студентського уряду у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, цим Положенням.

4.2.   Подання адміністрації Університету пропозицій щодо обсягу видатків на забезпечення своєї діяльності.

  • Користування іншими правами, передбаченими чинним законодавством і цим Положенням.

 

  1. V. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ, ОРГАНАМИ, ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1.   Спортивний клуб в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними  підрозділами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передавання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

5.2.   Спортивний клуб та його працівники мають право на отримання від адміністрації, інших структурних підрозділів і посадових осіб Університету інформації в необхідному та достатньому обсязі для належного виконання завдань та здійснення запланованих заходів.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОГО КЛУБУ

6.1.   Працівники Спортивного клубу є відповідальними за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень, визначених посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та чинним законодавством України.

6.2.   Притягнення працівників Спортивного клубу до дисциплінарної відповідальності відбувається відповідно до чинного законодавства.

 

 

VII. ФІНАНСУВАННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ

7.1.   Фінансування Спортивного клубу відбувається у межах видатків, визначених кошторисом Університету, затвердженим у встановленому порядку.

7.2.   Фінансування Спортивного клубу здійснюється із:

–        коштів спеціального фонду Університету;

–        надходжень від платних послуг, наданих Університетом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796;

–        спонсорських, благодійних внесків, та внесків окремих осіб, перерахованих на рахунок Університету, із подальшим використанням для потреб Спортивного клубу;

–        інших надходжень відповідно до чинного законодавства.

7.3.   Видатки, визначені кошторисом Університету, можуть спрямовуватися на такі  потреби Спортивного клубу:

–        оплата праці працівників;

–       відрядження збірних команд та окремих спортсменів Університету на змагання різних рівнів;

–        закупівлю нагородної атрибутики, спортивного обладнання, інвентарю, форми для проведення повноцінних тренувань;

–        інші потреби Спортивного клубу.