Звіт

про наукову роботу кафедри фізичного виховання та спорту у 2016 році

 

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

 

А)Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності”, науковий керівник – Сіренко Р.Р. (канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри), № держреєстрації 0115U003723, 1.01.2015 по 31.12.2019 рр.

3.1 Резюме українською мовою (0,3 с.);

Проаналізовано вплив напруженої м’язової діяльності під час навчально-тренувальних занять та змагань студентів на формування їхньої психофізіологічної адаптації. Визначено особливості психоемоційного стану та адаптації організму студентів до занять шейпінгом, плаванням, кросфітом; дано характериситку психоемоційного стану студентів спеціальних медичних груп за нозологіями.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

Список публікацій за результатами роботи:

статей – 3, тез – 9.

Б)Система контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів”, науковий керівник – Семен Б.В. (канд. пед. наук, доцент), № держреєстрації 0115U003724, 01.01.2015 по 31.12.2019 рр.

 • Резюме українською мовою (0,3 с.);

Досліджено ефективність застосування тренажерів та тренажерних пристроїв для оцінки та оперативного контролю за основними параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів. Виявлено, що підвищення ефективності оперативного контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності спортсменів значно залежить від розробки, удосконалення та використання у навчально-тренувальному процесі спеціальних засобів та методів.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей  на конференціях;

Список публікацій за результатами роботи:

статей – 5, тез – 3.

 

В)Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості”, науковий керівник – Довганик М.С. (канд. біол. наук, доцент), № держреєстрації 0115U003725, 01.01.2015 по31.12.2018 рр.

3.1 Резюме українською мовою (0,3 с.);

Здійснено теоретико-методичний аналіз проблем застосування різновидів рухової активності у процесі фізичного виховання студентів з метою забезпечення оздоровчого ефекту. Досліджено різні підходи щодо формування у студентів комплексних знань з основ здорового способу життя. Окреслено шляхи оптимізації їхньої рухової активності у процесі фізичного виховання.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей  на конференціях;

Список публікацій за результатами роботи:

статей – 2, тези – 5.

Г)Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту”, науковий керівник – Шукатка О.В. (канд. пед. наук, доцент), № держреєстрації 0115U006009, 01.01.2015 по31.12.2018 рр.

3.1 Резюме українською мовою (0,3 с.);

Визначено головні підходи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності студентів. Розроблено методики удосконалення професійно-прикладної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту, зокрема розроблені комплекси вправ, призначені для попередження професійних захворювань майбутніх фахівців.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей  на конференціях;

Список публікацій за результатами роботи:

статей – 4, тез – 9, методичні рекомендації – 1.

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних  рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо:

Зав. каф., доц. Сіренко Р.Р.:

– член науково-методичної Ради Федерації Футболу України;

– член ради Федерації міні-футболу Львівщини;

– головний редактор збірника наукових статей “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” І регіонального науково-практичного семінару, який відбувся у 2006 р. на базі ЛНУ імені Івана Франка.

– головний редактор збірника наукових статей “Проблеми формування здорового способу життя молоді” І, ІІ, ІІІ, IV, V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, які відбулися у 2007 р., 2009 р., 2011 р., 2013 р., 2015 р. на базі ЛНУ імені Івана Франка.

– рецензент збірника наукових статей “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор” V, VI, VII, VIII, IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася у  2007 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р. на базі ЛДУФК.

– головний редактор збірника наукових статей “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” ІІ, ІІІ, IV, V, VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася у 2008 р., 2010 р., 2012 р., 2014 р., 2016 р. на базі ЛНУ імені Івана Франка.

Підготовано рецензії: на програми навчальних дисциплін «Основи сценічного бою», «Основи сценічного руху», «Танок» ТНПУ імені В.Гнатюка, навчальної дисципліни курсу за вибором «Фізичне виховання та здоров’я» ЛНМУ ім. Д.Галицького.

Доц. Шукатка О.В. :

Здійснено опонування дисертаційної роботи Новакової Любові Володимирівни “Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції”.

Підготовано рецензії:

 • на методичні рекомендації старшого викладача кафедри фізичного виховання ЛНАУ Самковського Ю.Л. “Розвиток працездатності студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання”.
 • на “Німецько-український словник спортивних термінів”. Автори: Олійник Н.А. к. пед. н., доцент кафедри фізичного виховання ВНАУ, Совик Л.А. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ, Бочарова В.Б. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ, Войтенко С.М. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ, Клибанівський Я.В. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ, Віннік Ю.В. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ.
 • на методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей ВНАУ “Шаховий гурток у ВНАУ”. Автори: Спірін А.В. к. т. н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці ВНАУ, Клибанівський Я.В. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ, Совик Л.А. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ.
 • на методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей денної форми навчання ВНАУ “Розвиток фізичних якостей”. Автори: Олійник Н.А. к. пед. н., доцент кафедри фізичного виховання ВНАУ, Совик Л.А. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ, Медяна І.П. викладач кафедри фізичного виховання ВНАУ.
 • на методичні рекомендації “Методика розвитку витривалості легкоатлетів”. Автори: Шафранський І.В. старший викладач кафедри фізичного виховання ЛНАУ, Самковський Ю.Л. старший викладач кафедри фізичного виховання ЛНАУ.

Підготовано відгуки на автореферати:

 • Латуші Наталії Василівни “Формування професійної мобільності майбутніх агрономів у вищих аграрних навчальних закладах”.
 • Алєксєєва Олександра Олексійовича “Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва”.
 • Юрченко Оксани Михайлівни “Формування готовності вчителів початкової школи до реалізації самозбережувальних технологій у професійній діяльності”.

 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*

Прізвище, ініціали Посада, кафедра Спеціаль

ність

Дата

захисту, установа

Тема дисертації
Мартинів О.М. доцент каф. фізвиховання та спорту фізичне виховання 30.12.2015 р.

Хмельницька гумонітарно-педагогічна академія

Формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції

 

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

На кафедрі діє студентський науковий гурток (10 осіб), тематика якого пов’язана з дослідженнями стану здоров’я студентів та чинниками, що впливають на нього, з проблематикою впровадження здорового способу життя, формуванням і підтриманням достатньої фізичної та розумової працездатності. Науковий керівник – к.н. з фізвиховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізвиховання та спорту Сіренко Р.Р.

Спільно зі студентами опубліковано 5 тез :

(тези – 5)

Шукатка О.В. Систематизація змісту лімітуючих чинників у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп / О.В. Шукатка, О.Самбрівська // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, здоров’я людини: матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 19 листопада 2015 р. – Вінницький нац. аграр. ун-тет. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2015. – С. 98 – 101.

Сіренко Р.Р. Корекція психоемоційного стану студентів засобами плавання / Р.Р. Сіренко, Ю.П. Сіренко, О.С. Пижик // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф.; Під заг. ред.. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 3–4.

Сіренко Р.Р. Функціональний стан організму студенток, що займаються шейпінгом / Р.Р. Сіренко, К.А. Лісовська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф.; Під заг. ред.. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 82–83.

Породько Мар’яна. Організація та методика проведення уроків фізичного виховання з учнями 1-4 класів / Мар’яна Породько, Наталія Луцишин, Ігор Породько // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 38–39.

Породько Мар’яна. Шляхи реалізації дидактичних принципів на уроках фізичного виховання 1-4 класах / Мар’яна Породько, Діана Вінтун, Ігор Породько // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 45–46.

 

9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом).

 

Збірники наукових праць

Видано випуск збірника наукових праць загальним обсягом 5,88 друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.
Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів ; Під заг. ред.. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 102 с.  

5,88

 

Статті

Статті в інших закордонних виданнях

(всього 1)

Товстоног А. Ф. Использование комбинированных разновысоких плинтов в подготовке девушек-тяжелоатлеток на этапе начальной підготовки / А.Ф. Товстоног, М.С. Розторгуй, С.П. Зубков, А.В. Гентош // Человек. Спорт. Медицина : Научний журнал. – Челябинск, 2016. – вип. 1, т. 1. – C. 92–96.

 

Статті у фахових виданнях України

(всього 11)

Товстоног О. Ф. Використання комбінованих різновисоких плінтів у підготовці важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Товстоног, Сергій Зубков, Андрій Гентош, Тетяна Вітер // Молода спортивна наука України : Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2016. – вип. 20, т. 1. – C. 156–160.

Сіренко Р.Р. Оздоровче плавання як засіб корекції психоемоційного стану осіб із порушеннями постави / Р.Р. Сіренко, О.С. Пижик, Т.В. Козакова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 18. – С. 180–183.

Кійко В.І. Використання оздоровчої аеробіки як засобу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів гуманітарного профілю / В.І. Кійко, Г.П. Куречко, Х.В. Лібович, Р.Р. Сіренко // Молода спортивна наука України : Зб. наук. праць галузі фізвиховання, спорту і здоров’я людини. – Вип. 20 : у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2016. – Т.4. – С. 80–84.

Семен Богдан. Технічні засоби у підготовці борців / Богдан Семен / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 277–280.

Каратник Іван. Історія бадмінтону на олімпійських іграх / Іван Каратник, Лариса Горлова, Віра Мудра / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 116–120.

Левків Л.В. Формування у студенток розуміння змісту базових термінів теорії фізичного виховання / Л.В. Левків, Н.В. С.П. Можаровська // Науковий часопис Нац. пед. універ. імені М.П. Драгоманова. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /”. – Серія 15. – Випуск 3 К (57)15. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 194–197.

Левків Лілія. Компетентнісний підхід до формування у студенток фізкультурних знань / Лілія Левків, Надія Лисак // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : НАУ, 2015. – С. 58–59.

Матула Степан. Структура та зміст змагань з баскетболу спортсменів “шкільної баскетбольної ліги” м. Львова / Степан Матула, Олена Дейніченко,  Мар’ян Пітин // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”.  – Серія 15. – Випуск 11 (66). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 105–108.

Шукатка О.В. Понятійно-термінологічний апарат дослідження формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів / О.В. Шукатка // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 767. – С. 232–239.

Шукатка О.В. Розвиток аксіологічного підходу у формуванні здоров’язберігаючої компетентності студентів / О.В. Шукатка // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Додаток 1 до Вип. 36, Том 9 (69) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К. : Гнозіс , 2016. – С. 360–367.

Шукатка О.В. Історіогенез розвитку аксіологічного підходу для формування ціннісних орієнтацій студентів у здоров’язбереженні / О.В. Шукатка // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. LXX. – Том 2. – С. 114–118.

 

Статті в інших виданнях України

(всього 5)

Сіренко Р. Порівняльна характеристика психоемоційного стану студентів спеціальних медичних груп за нозологіями / Р.Р. Сіренко, Ю.В. Стельникович, Р.Б. Марусенкова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : Матер. IX Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 308–313.

Сіренко Романія. Психологічна підготовка спортсменів-орієнтувальників у передзмагальний період / Романія Сіренко, Лідія Бітківська, Ірина Кушнір // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : Матер. X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 268–273.

Лібович Надія. Аналіз професійної підготовки кадрів з фітнесу у США / Надія Лібович, Христина Лібович, Вікторія Кійко / Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю. – Л. : ЛДУФК, 2016. – С. 378–282.

Семен Богдан. Технічні засоби для підвищення оперативності контролю за техніко-тактичною підготовкою борців / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Лариса Горлова / Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : Матер. ХІІ Міжн. наук.конференція.– Л. : ЛДУФК, 2016. – С. 60–62.

Cамойлик Сергій. Значення здоров’язберігаючих технологій у формуванні культури здоров’я студентів / Сергій Cамойлик, Василь Максим’як, Святослав Попович // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць : XXIV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 222–223.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

(всього 1)

Ярема В. Диференційований підхід до використання поза академічних форм занять у фізичному вихованні студентів ВНЗ педагогічного профілю / В. Ярема, А. Туваков // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Мат. ІІ-ї Міжнар. наук. практ. конф. : Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Просвіт, 2016. – С. 400–402.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

(всього 30)

Шукатка О.В. Формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів / О.В. Шукатка, Ю.І. Палічук // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 05- 06 листопада 2015 р., м. Чернівці, – Чернівці : Технодрук, 2015. – С. 62 – 66.

Шукатка О.В. Формування готовності студентів до здорового способу життя в освітній системі вищої школи / О.В. Шукатка // Педагогічні проблеми розвитку аграрної освіти: Матер. І Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. – Вінницький нац. аграр. ун-тет. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2015. – С. 84–87.

Шукатка О.В. Систематизація змісту лімітуючих чинників у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп / О.В. Шукатка, О.Самбрівська // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, здоров’я людини: матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 19 листопада 2015 р. – Вінницький нац. аграр. ун-тет. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2015. – С. 98 – 101.

Шукатка О.В. Філософсько-методологічний аналіз аксіологічного підходу до формування культури здоров’язбереження / О.В. Шукатка // Педагогічні проблеми розвитку аграрної освіти: Матер. ІI Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Вінницький нац. аграр. ун-тет. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2016. – С. 7 – 10.

Шукатка О.В. Доцільність застосування аксіологічного підходу до формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців / О.В. Шукатка, Ю.Л. Самковський // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 67 – 68.

Шукатка О.В. Реалізація професійно-прикладної фізичної підготовки в системі фізичного виховання / О.В. Шукатка // Сучасні тенденції психолого-педагогічної освіти у сфері фізичного виховання: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ( 25 травня 2016 року) / відп. ред. О.О. Непочатенко. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2016. – С. 9 – 12.

Сіренко Р.Р. Корекція психоемоційного стану студентів засобами плавання / Р.Р. Сіренко, Ю.П. Сіренко, О.С. Пижик // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 3–4.

Сіренко Р.Р. Характеристика психофізіологічного стану студентів спеціальних медичних груп / Р.Р. Сіренко, Ю.В. Стельникович, Р.Б. Марусенкова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 14–15.

Сіренко Р.Р. Формування знань і умінь студентів у процесі фізкультурної освіти / Р.Р. Сіренко, Л.І. Тимошенко // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 50–51.

Сіренко Р.Р. Функціональний стан організму студенток, що займаються шейпінгом / Р.Р. Сіренко, К.А. Лісовська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 82–83.

Семен Богдан. Контроль за удосконаленням техніко-тактичної майстерності борців вищої кваліфікації / Богдан Семен // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 46–47.

Галевич Володимир. Основні цілі та переваги кросфіту / Володимир Галевич, Віра Мудра, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 52-53.

Яремчук Юрій. Особливості вивчення ката на заняттях з шотокан карате-до / Юрій Яремчук // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 10-11.

Бенцак Роман. Застосування системи Бубновського на заняттях з фізичного виховання / Роман Бенцак, Любов Покотило // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 75–76.

Лібович Христина. Українські народні ігри як засіб досягнення фізичної досконалості студентів / Христина Лібович, Лідія Бітківська, Ірина Кушнір // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 9–10.

Лібович Христина. Психофізіологічна адаптація студентів у ВНЗ / Христина Лібович, Лідія Бітківська, Ірина Кушнір // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 11–12.

Лібович Христина. Стан професійної підготовки кадрів галузі фізичного виховання / Христина Лібович, Лідія Бітківська, Ірина Кушнір // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 58–59.

Довганик Микола. Функціональний стан центральної нервової системи і розумової працездатності студентів за довготривалим контрольованим фізичним навантаженням / Микола Довганик, Валерій Стрельченко // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 84–85.

Бусол Андрій. Ставлення студентів економічного факультету до занять з фізичного виховання / Андрій Бусол, Галина Кроншталь, Сало Уляна // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 13–14.

Бусол Андрій. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток ЛНУ імені Івана Франка та ЛДУФК / Андрій Бусол, Тетяна Вітер, Галина Кроншталь // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 60–61.

Семен Богдан. Історичні аспекти виникнення та розвитку шахів / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Святослав Попович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 18–19.

Покотило Любов. Вплив гімнастики на функціональний рівень студентів / Любов Покотило, Надія Лисак // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 56–57.

Лібович Надія. Аналіз професійної підготовки кадрів на прикладі фітнес індустрії у США / Надія Лібович, Христина Лібович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 4–5.

Мартинів Олег. Наукові підходи до розуміння культури здоров’язбереження / Олег Мартинів // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 68–69.

Можаровська Світлана. Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя студентів / Світлана Можаровська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 69–70.

Породько Мар’яна. Організація та методика проведення уроків фізичного виховання з учнями 1-4 класів / Мар’яна Породько, Наталія Луцишин, Ігор Породько // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 38–39.

Породько Мар’яна. Шляхи реалізації дидактичних принципів на уроках фізичного виховання 1-4 класах / Мар’яна Породько, Діана Вінтун, Ігор Породько // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 45–46.

Cавка Ірина. Фізична культура у формуванні здорового способу життя / Ірина Cавка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 71–72.

Шукатка Оксана. Доцільність Застосування аксіологічного підходу до формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців / Оксана Шукатка, Юрій Самковський // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 67–68.

Куречко Г.П. Пілатес тур-популярний вид фітнес-туризму / Г.П. Куречко // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід / Мат. Х ювіл. мінар наук. конф. – Львів, 2016. – С. 201–204.

 

10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію)

Співробітники кафедри взяли участь у 11 наукових конференціях і виголосили на них 25 доповідей.

4 лютого 2016 р. відбулася Звітна наукова конференція співробітників університету за 2015 рік. Науковці кафедри виголосили 14 доповідей.

На базі ЛНУ імені Івана Франка 19–21 травня 2016 р. відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція “ Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді ”.

Були заслухані доповіді за такими напрямками:

 • історичні, соціологічні та психологічні основи фізичного виховання і спорту;
 • науково-методичні основи фізичного виховання і спорту в освітніх закладах України;
 • фізична культура у формуванні здорового способу життя;
 • оздоровча та лікувальна фізична культура, рекреація та реабілітація.

У конференції взяли участь 110 учасників, у тому числі іногородні.

 

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

Для проведення наукових досліджень із запланованих тем необхідно придбати:

1) комп’ютерна техніка:

комп’ютер стаціонарний – 2 шт.;

комп’ютер портативний – 1 шт.;

лазерний принтер – 1 шт.;

маніпулятори: миша оптична зі скроленгом – 3 шт.;

диск “Hard” 250-500 Гб – 1 шт.;

2) апаратуру для медико-біологічних досліджень:

а) фазаграф;

б) велоергометр;

в) електрокардіограф.

 

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання та спорту 25 жовтня 2016 р. (протокол № 5).

 

 

Завідувач кафедри

фізичного виховання та спорту                                                            Р. Р. Сіренко