Інформація

про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність кафедри фізичного виховання та спорту у 2016 році

 

  1. Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності факультету або наукового підрозділу (не більше 1 сторінки) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності факультету (наукового підрозділу) у звітному році):

а) коротка довідка про факультет (науковий підрозділ) (до 7 рядків);

Науковці кафедри працюють за 4 науково-дослідними темами в межах робочого часу. Щорічно на кафедрі відбувається Всеукраїнська наукова конференція, що стосується проблемних питань фізичного виховання молоді та здорового способу життя. На кафедрі проходять наукові семінари, які сприяють поглибленню досліджень, науковому становленню молодих викладачів, діє студентський науковий гурток. У 2016 році вийшли друком: 1 методичні рекомендації, 17 статтей та 31 тези.

 

б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (до 7 рядків);

Головними напрямами наукової діяльності кафедри є удосконалення процесу фізичного виховання студентів за рахунок оптимізації рухової активності, впровадження нових форм, методів та технічних засобів у навчальний процес, підвищення рівня працездатності та спортивної майстерності студентів.

           

в) наукові та науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні 4 роки (можна у вигляді таблиці));

Роки Штатні

од.

Кі-сть

осіб

Якісний склад Захист

дисер.

доценти канд. наук ст. викл. викл.
2013 51,25 52 4 3 22 26 0
2014 52 59 5 4 23 31 0
2015 38,25 49 5 4 23 21 0
2016 29 36 5 5 22 9 1

 

  1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

 

Теми, які виконуються в межах робочого часу

 

Тема “Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності”, науковий керівник – Сіренко Р.Р. (канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри), № держреєстрації 0115U003723.

Проаналізовано вплив напруженої м’язової діяльності під час навчально-тренувальних занять та змагань студентів на формування їхньої психофізіологічної адаптації. Визначено особливості психоемоційного стану та адаптації організму студентів до занять шейпінгом, плаванням, кросфітом; дано характериситку психоемоційного стану студентів спеціальних медичних груп за нозологіями.

Бібліографія: статей – 3, тез – 9.

Тема“Система контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів”, науковий керівник – Семен Б.В. (канд. пед. наук, доцент), № держреєстрації 0115U003724.

Досліджено ефективність застосування тренажерів та тренажерних пристроїв для оцінки та оперативного контролю за основними параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів. Виявлено, що підвищення ефективності оперативного контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності спортсменів значно залежить від розробки, удосконалення та використання у навчально-тренувальному процесі спеціальних засобів та методів.

Бібліографія: статей – 5, тез – 3.

Тема “Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості”, науковий керівник – Довганик М.С. (канд. біол. наук, доцент), № держреєстрації 0115U003725.

Здійснено теоретико-методичний аналіз проблем застосування різновидів рухової активності у процесі фізичного виховання студентів з метою забезпечення оздоровчого ефекту. Досліджено різні підходи щодо формування у студентів комплексних знань з основ здорового способу життя. Окреслено шляхи оптимізації їхньої рухової активності у процесі фізичного виховання.

Бібліографія: статей – 2, тез – 5.

 

Тема “Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту”, науковий керівник – Шукатка О.В. (канд. пед. наук, доцент), ), № держреєстрації 0115U006009.

Визначено головні підходи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності студентів. Розроблено методики удосконалення професійно-прикладної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту, зокрема розроблені комплекси вправ, призначені для попередження професійних захворювань майбутніх фахівців.

Бібліографія: монографія, статей – 4, тез – 9, методичні рекомендації – 1.

 

  1. Заключна частина.

Для покращення наукової роботи кафедри необхідно обладнати науково-дослідну лабораторію, придбавши: апаратуру для дослідження функціонального стану організму “Фазаграф”, велоергометр, електрокардіограф. А також підсилити комп’ютерне забезпечення (програми, збільшення пам’яті тощо).