РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

І курс

 Повний варіант за посиланням: дист_навч_1_курс

     галузі  знань     

   0201 Культура,

0202 Мистецтво,

0203 Гуманітарні науки,

0301 Соціально-політичні науки,

0302 Міжнародні відносини,

0303 Журналістика та інформатика,

0304 Право,

0305 Економіка та підприємництво,

0306 Менеджмент і адміністрування,

0401 Природничі науки,

0402 Фізико-математичні науки,

0403 Системні науки та кібернетика,

0501 Інформатика та обчислювальна техніка,

0508 Електроніка,

1401 Сфера обслуговування.

  факультет: усі 19 факультетів

 Розробник: доцент Сіренко Р.Р.

  Мета та завдання навчальної дисципліни

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання” є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення техніки оздоровчих видів рухової активності, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовленості

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізичне виховання”є:

 • формування загальнолюдських цінностей та важливості фізичної культури у розвитку особистості;
 • формування здатності до виконання контрольних тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.
 • зміцнення здоров’я, профілактика захворювань та формування навичок здорового способу життя;
 • оволодіння руховими навичками, розвиток фізичних якостей для повноцінної життєдіяльності та виконання професійних обов’язків.

 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • теоретико-методичні основи фізичної культури і спорту
 • основи формування здорового способу життя;
 • гігієнічні основи фізичного виховання (раціональне харчування, догляд за тілом, загартовування тощо);
 • історію олімпійських ігор та видатних олімпійців України;
 • методику використання найефективніших засобів та напрямків раціональної рухової активності;
 • головні вимоги до оздоровлення організму;
 • методику розвитку фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності;
 • техніку безпеки під час виконання фізичних вправ та участі у змаганнях.

 

      вміти:

 • застосовувати на практиці найефективніші форми, методи та засоби оздоровчої рухової активності;
 • регулювати фізичне навантаження для забезпечення вимог оздоровчої рухливої активності;
 • планувати тижневий руховий режим, застосовувати елементи спеціальної фізичної підготовки;
 • складати комплекси фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання;
 • технічно правильно виконувати фізичні вправи з різних видів спорту;
 • оцінювати за об’єктивними та суб’єктивними показниками свій фізичний стан, готовність організму до занять фізичними вправами та обсяг навантаження під час виконання фізичних вправ;
 • організовувати і проводити самостійні рекреаційні та оздоровчі заняття в режимі дня та у вихідні дні;
 • володіти навичками допомоги при травмах та нещасних випадках.

 

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1. Основи фізичної культури і спорту в суспільстві. Організація фізичного виховання у ЗВО (2 год.)

Тема 2. Гігієнічні основи фізичного виховання (4 год.)

Тема 3. Основи розвитку фізичних якостей (20 год)

Тема 4. Методика визначення функціонального стану організму (4 год)

 

Змістовий модуль 2

Тема 1. Олімпізм. Історія олімпійських ігор. Олімпійці України. (4 год.)

Тема 2. Форми, методи і засоби самостійної роботи. Підвищення працездатності організму (4 год.)

Тема 3. Методика розвитку сили окремих м’язових груп (20 год.) Тема 4. Фітнес-технології в сучасній фізичній культурі і спорті (6 год.)

Тема 5. Спортивний травматизм. Перша допомога (2 год.)