Навчальна робота

Навчально-методична робота є одним з головних розділів роботи кафедри, яка передбачає організацію навчально-виховного процесу зі студентами та підвищення кваліфікаційного рівня викладачів.

Головним завданням кафедри фізичного виховання та спорту є впровадження сучасних наукових і спортивних тенденцій у формування здорового способу життя студентської молоді та формування у студентів основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з фізичного виховання, набуття студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності, в побуті та сім’ї.

Навчальний процес з фізичного виховання здійснюється у таких формах: навчальні заняття (теоретичні, практичні), виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів (за завданням викладача), контрольні заходи.

Позанавчальні заняття з фізичного виховання організовують і проводять у формі:
– занять у спортивних клубах, фізкультурно-оздоровчих центрах, секціях, групах по зацікавленості;
– самостійних занять фізичними вправами, спортом, туризмом;
– масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів.

            Організація навчальних занять

Для проведення практичних занять з фізичного виховання студентів розподіляють за навчальними відділеннями: основне, спеціальне і спортивне.

Розподіл у відділення проводять на початку навчального року з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, фізичної і спортивної підготовленості.

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри налічує 36 осіб, а саме: 5 доцентів, 22 старших викладачі, 9 викладачів. З них: 1 Майстер спорту міжнародного класу, 12 Майстрів спорту,  1 Заслужений працівник фізичної культури України, 2 Заслужені тренери України.

Викладачі здійснюють такі види діяльності: навчально-виховну, методичну, науково-методичну, науково-дослідну, спортивну.

З 2015-2016 н.р. навчальний процес з фізичного виховання організовано відповідно до наказу «Про формування навчальних планів підготовки фахівців на 2015-2016 н.р.» від 05.03.2015 р. № 0-25.

На І курсі фізичне виховання здійснюється в обсязі 2 год. на тиждень як обов’язкова нормативна дисципліна із заліком в кінці навчального року. На ІІ, ІІІ, та IV курсах як дисципліна за вибором в обсязі 2 год. на тиждень.

Розподіл студентів під час навчального процесу з фізичного виховання на ІІ – IV курсах здійснюється із врахуванням інтересів студентів за напрямами: спортивні ігри, плавання, фітнес-аеробіка, атлетизм, циклічні види, туризм, одноборства.

Навчальною частиною і викладачами кафедри розроблені і затверджені нові навчальні і робочі програми з видів спорту, за якими проводяться заняття зі студентами.
Щорічно на кафедрі розробляються і затверджуються теми методичних і відкритих занять для підвищення науково-методичного рівня професорсько-викладацького складу кафедри

З 2007 року оцінювання успішності навчання студентів з дисципліни «Фізичне виховання» відбувається за бальною системою, затвердженою Вченою радою Університету 27.02.2007 року.