foto

Посада : доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:

Проблеми здоров’язбереження студентів

Наукова біографія:

В 1990 році закінчила середню школу № 11 м. Івано-Франківська та спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву № 1 м. Івано-Франківська. В 1988 році було присвоєно звання майстра спорту СРСР зі спортивної гімнастики. Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури (1994 р.). У 1994–1995 рр. – учитель фізичної культури середньої школи № 1 у м. Калуш. Закінчила Львівський державний фінансово-економічний коледж (1997 р.). 1995 – 2002 рр. – викладач-стажист кафедри фізичного виховання Львівського державного медичного інституту. 2002 – 2004 рр. – асистент кафедри фізичного виховання Львівського державного фінансово-економічного інституту. З 10.2004 р. старший викладач кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. З 09.2008 р. заступник завідувача кафедри фізичного виховання з навчально-методичної роботи Львівської державної фінансової академії. З 02.2011 р. – в. о. завідувача кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. 24 квітня 2013 року у Хмельницькому національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології». З 01.09.2013 р. року – доцент кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. З 01.09.2014 р. – завідувач кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. 22 грудня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання. З 01.09.2015 р. – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Список публікацій:

Автор 128 наукових та науково-методичних праць, з яких: 2 монографії, 34 публікації у фахових виданнях України, 10 публікацій у міжнародних виданнях, 11 публікацій у інших виданнях України, 40 тез конференцій, 31 методичних вказівок. Деякі з них:

Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології: [моногр.]. Львів: Простір-М, 2014. 219 с.

Шукатка О. В. Формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей: теорія і практика: [моногр.]. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2018. 447 с.

Шукатка О. В. Компетентісний підхід у вирішенні проблем здоров’язбереження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2013. Вип. 28. С. 182–185.

Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Вісник національного університету оборони України: зб. наук. праць. Київ, 2014. Вип. 1 (38). С. 188–192.

Шукатка О. В. Розвиток аксіологічного підходу у формуванні здоров’язберігаючої компетентності студентів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Дод. 1 до вип. 36, т. 9 (69). С. 360–367.

Шукатка О. В. Історіогенез розвитку аксіологічного підходу для формування ціннісних орієнтацій студентів у здоров’язбереженні. Педагогічні науки: зб. наук. праць [Херсонський державний університет]. Херсон, 2016. Вип. LXX, т. 2. С. 114–118.

Шукатка О. Системні основи міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. Сер.: Педагогіка. Хмельницький, 2017. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_22.

Шукатка О. Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2017. № 4 (11). С. 479–489.

Шукатка О. В. Теоретичні основи міждисциплінарної інтеграції у вищій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. № 56–57 (109–110). С. 669–675.

Шукатка О. В. Проблема вивчення дисциплін природничого циклу крізь призму реалізації завдань професійної підготовки майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 58–59 (111–112). С. 496–503.

Шукатка О. В. Організація експериментального дослідження з формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження у майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в університетах на засадах міждисциплінарної інтеграції. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 62. С. 250–254.

Шукатка О. В. Основні стратегічні напрями міжнародної та вітчизняної соціальної політики щодо питань забезпечення та зміцнення здоров’я молоді. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2018. № 3 (14). С. 582–593.

Шукатка О. В. Теоретичний аналіз семантичного наповнення категорії «здоров’язбереження». Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2018. Вип. 3. С. 198–201.

Шукатка О. В. Формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в університетах: актуальність дослідження. Фізико-математична освіта: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. Вип. 2 (16). С. 158–161.

Шукатка О. В. Методи формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження в майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2018. Вип. 4, т. 2. С. 87–90.

Шукатка О. Нормативно-правова база України щодо сприяння здоров’язбереження молоді. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 3 (62), т. 3. С. 353–358.

Шукатка О. В. Функції фізичної культури у формуванні стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2018. Вип. 6. С. 196–199.

Шукатка О. В. Аналіз результатів експериментального дослідження формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Науковий вісник Льотної академії: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 4. С. 214–219.

Шукатка О. Концепція формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. Сер.: Педагогіка. Хмельницький, 2018. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_3_20.

Шукатка О. До проблеми визначення концептуальних основ формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць. Умань, 2018. Вип. 18. С. 373–378.

Шукатка О. В. Семантично-етимологічний аналіз категорії «здоров’я». Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2018. Вип. 7, т. 2. С. 131–134.

Шукатка О. В. Філософсько-парадигмальний аналіз проблеми формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей. Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2018. Вип. 2 (43). С. 293–296.

Шукатка О. В. Педагогічні умови формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Педагогічні науки: зб. наук. праць [Херсонський державний університет]. Херсон, 2018. Вип. LXXXV. С. 178–182.

Шукатка О. В. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Гуманізація навчально-виховного процесу. Харків: ТОВ «Видавництво НТМТ», 2018. №. 5 (91). С. 222–235.

Лібович Х., Сіренко Р.,  Шукатка О. Соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. P. 321–325.

Шукатка О. В. Формирование здоровьесберегающей компетентности как неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности будущих специалистов. Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры : материалы междунар. науч.-метод. заочной конф. (Гомель, 8–9 июня 2017 г.). Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 710–716.

Шукатка О. В. Загальна характеристика методології дослідження формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей. Теорія і методика виховання: наук.-пед. вісн. Херсон, 2017. Вип. 8. С. 55–59.

Сіренко Р. Р., Шукатка О. В., Лібович Х. В. Розвиток фізичної культури і спорту як важливий напрям соціалізації студентської молоді. World Science: Multidisciplinary Scientific Edition. 2017. 11 (27), Vol. 4. P. 52–55. Доступ: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ws2007.pdf.

Шукатка О. В. Аналіз існуючого стану здоров’я та проблеми здоров’язбереження студентів. Web of Scholar: multidisciplinary scientific journal. Warsaw, 2017. Issue 9 (18), vol. 2. P. 41–43.

Шукатка О. В. Філософсько-валеологічний аналіз історії розвитку вчення про здоров’я. International Journal of Innovative Technologies in Social Science: Scientific Edition. 2018. Issue 1 (5). P. 42–44.

Мельничук І. М., Шукатка О. В. Розвиток ідей здоров’язбереження в історико-педагогічному контексті. Освіта і наука: міжнар. наук. журн. Мукачево-Ченстохова, 2018. Вип. 24 (1). С. 155–160. DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-155-160

Мельничук І. М., Шукатка О. В. Модель експериментальної педагогічної системи формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження у майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в університетах на засадах міждисциплінарної інтеграції. Науковий огляд: наук. журн. Київ, 2018. № 5 (48). С. 68–82.

Шукатка О. Філософсько-педагогічні витоки сучасних ідей здоров’ятворення в педагогічній теорії та практиці. Педагогіка безпеки: міжнар. наук. журн. Вінниця, 2018. № 1, т. 3. С. 75–82.

Галевич В. О., Шукатка О. В. Актуальність проблеми збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді.  Освіта і наука: міжнар. наук. журн. Мукачево-Ченстохова, 2019. Вип. 26 (1). С. 98–101. DOI: 10.31339/2617-0833-2019-1(26)-98-101.