Посада: доцент кафедри фізичного виховання та спорту;
Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук;

Вчене звання: доцент
Наукові інтереси:
 дослідження культури здоров‘язбереження студентів;
Курси, секції: фізичне виховання, баскетбол
Наукова біографія:

 

В 1990 р. закінчив Львівський державний інститут фізичної культури, асист. каф. фізичного вихов. Львівського державного фінансово- економічного інституту (2000), старш. викл. каф. фізичного вихов. Львівського державного фінансово-економічного інституту (2001-2004), старш. викл. каф. фізичного вихов. Львівської державної фінансової академії (2004-2015), старш. викл. каф. фізичного вихов. Львівського національного університету імені Ів. Франка (1.ІХ.2015), 25 лютого 2016 р. у Хмельницькій гуманітарно – педагогічній академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: « Формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції», пройшов курс наукового стажування « Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Вищій Школі Бізнесу Національного – Луїс Університету (WSB – NLU) в Новим Сончу, Республіка Польша, закінчив курс польської мови і здав екзамен на В2,  з 01.07.2016 р. – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка, 27 червня 2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 01.09.2016 р. відповідальний за факультет управління фінансами та бізнесу кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Список публікацій:

Автор 32 наукових праць, із них: 8 – у вітчизняних фахових виданнях, 2 – у виданнях, Web of Science i SCOPUS, 2 – у виданнях, які входять до міжнародних науково – метричних баз, РИНЦ, SchlarGoogl, OAJI, CiteFaktor, Research Bible, Index Copernicus, 1 – у закордонному виданні, 19 – матеріали і тези конференцій, 7 – навчально – методичних праць. Деякі з них:  1. Мартинів О.М. Аналіз стану готовності студентів до здорового способу життя як показника культури здоров’язбереження // Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 28. – С. 100–103. (фахове видання)
2. Мартинів О М. Використання нормативно-правового забезпечення у підготовці до здорового способу життя майбутніх економістів, // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2013. – № 2 (8). – С. 138–142. (фахове видання)

3. Мартинів О.М. Дефінітивний аналіз основних понять у дослідженні формування культури здоров’язбереження // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – 2013. – № 3 (34). – С. 89–93. (фахове видання)
4. Мартинів О. М. Особливості підготовки майбутніх економістів до збереження здоров’я шляхом популяризації здорового способу життя // Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 89–92. . (фахове видання)
5. Мартинів О М. Аналіз результатів експериментального дослідження з формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 742 – С. 97–104. . (фахове видання)
6. Мартинів О.М. Міждисциплінарна інтеграція як основний фактор формування культури здоров’язбереження студентів. // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 738. – С. 108–115. (фахове видання)
7. Мартинів О.М.  Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 747. – С. 102–108. (фахове видання)
8. Мартинів О.М. Модель формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2015. – № 1 (31). – С. 259–266. (фахове видання)
9. Мартинів О.М. Организация и методика формирования культуры здоровьесбережения студентов экономических специальностей на принципах междисциплинарной интеграции. // ОРАЛДЬІҢ ҒЬІЛЬІМ ЖАРШЬІСЬІ : науч.-теорет. и практ. журн. Сер. : Педагогические науки. Психология и социология. Право. Филологические науки. – 2015. – № 8 (139). – С. 24–28.. конф. (Київ, 25–26 квіт. 2014 р.). – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 58–61. (закордонне видання)
10. Мартинів О М. Інтегративний підхід до формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти : матеріали V всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (16–17 квіт. 2015 р.). – К. : Міленіум, 2015. – С. 52–54
11. Мартинів О.М. Міждисциплінарна інтеграція у формуванні культури здоров’язбереження майбутніх економістів // Science without borders : materials of XI International scientific and practical conference (Sheffield, March 30 – April 7, 2015). – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – Vol. 10 : Pedagogical sciences. – Р. 50–52

  1. Мартинів О. М. Наукові засади використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здров’язбереження майбутніх фахівців // Науковий журнал « Молодий вчений» Дизайн, Видавничий дім «Гельветика» – 2016. – С. 469 – 473. (РИНЦ, SchlarGoogl, OAJI, CiteFaktor, Research Bible, Index Copernicus)
  2. Мартинів О.М. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здров’язбереження майбутніх фахівців // Науковий журнал « Молодий вчений» Дизайн, Видавничий дім «Гельветика» – 2017. – № 4 (44) – С. 389 – 393. (РИНЦ, SchlarGoogl, OAJI, CiteFaktor, Research Bible, Index Copernicus)
  3. Ivanna Bodnar, Tetiana Duk, Oleh Martyniv, Larysa Hochovska. Can integrative physical education improve physical development of schoolchildren?  With a kind of emptiness? Physical Activity Review, 2018, №6. – р.1-7. doi: 10.16926/par.2018.06.01 (SCOPUS Web of Science)
  4. Yurii Paliichuk, Lidiia Dotsyuk, Oksana Kyseltsia, Yuriy Moseychuk, Oleh Martyniv, Olena Yarmak, Yaroslav Galan The influence of means of orienteering on the psychophysiological state of girls aged 15-16-years Journal of Human Sport and Exercise, 13(2), 443-454. doi:https://doi.org/10.14198/jhse.2018.132.16 (SCOPUS and Web of Science)
  5. Мартинів О.М., Шукатка О. В. Бойчак І. Б. Популяризація здорового способу життя для студентів вищих навчальних закладів Теоретико – методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали XІ Всеукраїнської науково – практичної конференції ; Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 86 – 90.
  6. Nazariy Shukatka, О. В. Шукатка, О. М. Мартинів Професійно – прикладна фізична підготовка студентів ВНЗ // Актуальні питання фізичної культури, спорту, ерготерапії : матеріали міжнародного наукового конгресу студентів та молодих вчених (Чернівці, 12 – 13квітня 2018 р. ). / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці : Чернівецький національний універ., 2018. – С. 86 – 88.