Положення

 

 

 УХВАЛЕНО

Конференцією студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

24 березня 2016 року

Протокол № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО зі змінами на Конференції студентів Університету (протокол №1 від 21.03.2017 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ІВАНА ФРАНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Львів 2017

 

І. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Львівським національним університетом імені Івана Франка (тут і надалі – Університет). Студентське самоврядування Університету є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законодавства України, Статуту Університету, цього положення та інших актів, прийнятих відповідно до нього.

1.3. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на рівні Університету, факультетів та коледжів і можуть утворюватися у межах інших структурних підрозділів Університету, якщо це передбачено цим Положенням.

ІІ. Мета та завдання

2.1. Метою діяльності студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їхньої участі в управлінні Університетом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння національно-патріотичному вихованню і соціально- громадській активності студентів Університету.

2.2. Основними завданнями діяльності студентського самоврядування є: – захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією Університету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами; – участь в управлінні Університетом, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування Університету; – сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; – сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів; – надання інформаційної та правової допомоги студентам; – залучення студентства Університету до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти.

ІІІ. Права та обов’язки

3.1. Органи студентського самоврядування Університету мають право: – брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів; – брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Університету; – брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; – делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів Університету, його структурних підрозділів; – самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання; – вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу; – вносити пропозиції щодо порядку організації академічної мобільності студентів; – вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; – сприяти формуванню умов для реалізації ідей студентів Університету; – отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх повноважень; – вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності Університету; – розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування; – співпрацювати зі студентським самоврядуванням інших університетів, громадськими та іншими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

3.2. Виконавчі органи студентського самоврядування зобов’язані звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим представницьким органом студентського самоврядування відповідного рівня.

IV. Структура органів студентського самоврядування

4.1. Виконавчі органи студентського самоврядування можуть утворюватися на рівні студентської академічної групи, факультету, коледжу, гуртожитку, Університету.

4.2. Органами студентського самоврядування на рівні Університету є: – Конференція студентів Університету; – Студентський уряд Університету; – Контрольно-ревізійна комісія.

4.3. Органами студентського самоврядування на рівні факультету, коледжу є: – Конференція студентів факультету, коледжу; – Студентська рада факультету, коледжу.

4.4. Порядок здійснення студентського самоврядування у гуртожитках Університету визначається окремим положенням.

V. Конференції студентів

5.1. Конференція студентів Університету:

5.1.1. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету, який обирається строком на один рік через пряме таємне голосування;

5.1.2. Конференція студентів Університету: – ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету та вносить до нього зміни й доповнення; – заслуховує звіт голови Студентського уряду і Контрольно-ревізійної комісії, дає їм відповідну оцінку; – обирає Контрольно-ревізійну комісію; – заслуховує звіт про виконання кошторису; – приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування Університету.

5.2. Порядок скликання та формування Конференції студентів Університету:

5.2.1. Кількісне представництво делегатів до складу Конференції студентів Університету визначається пропорційно до кількості студентів, які об’єднані студентським самоврядуванням на факультеті, коледжі, але не менше одного представника від факультету, коледжу;

5.2.2. Кількісний склад Конференції студентів Університету становить 200 делегатів;

5.2.3. Делегати обираються через пряме таємне голосування в строк, визначений Студентською виборчою комісією факультету, коледжу, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Конференції студентів Університету. Проведення виборів делегатів покладається на Студентську виборчу комісію факультету, коледжу;

5.2.4. Повноваження делегата Конференції студентів Університету припиняються достроково у випадку: – складання повноважень за власним бажанням; – припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітнім ступенем) «бакалавр» та продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним (освітнім ступенем) рівнем «магістр» відповідного факультету); – надання йому академічної відпустки; – смерті.

5.2.5. У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції студентів Університету, проводяться додаткові вибори делегата.

5.2.6. Конференцію студентів Університету скликають як чергову або позачергову;

5.2.7. Чергову Конференцію студентів скликають не рідше одного разу на рік;

5.2.8. Позачергову Конференцію студентів Університету скликають за ініціативою Студентського уряду або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів Університету, які об’єднані студентським самоврядуванням;

5.2.9. Строки скликання Конференції студентів Університету встановлює Студентський уряд.

5.3. Конференція студентів факультету, коледжу:

5.3.1.Конференція студентів факультету, коледжу є вищим представницьким органом студентського самоврядування факультету, коледжу;

5.3.2. Конференція студентів факультету, коледжу: – затверджує кількісний склад Студентської ради факультету, коледжу; – заслуховує звіт голови Студентської ради і дає йому відповідну оцінку; – приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування факультету, коледжу.

5.4. Порядок скликання та формування Конференції студентів факультету, коледжу:

5.4.1. Конференція студентів факультету, коледжу обирається строком на один рік шляхом делегування представників від кожної академічної групи;

5.4.2. Кількість делегатів від кожної академічної групи до складу Конференції студентів факультету, коледжу визначається Студентською радою відповідного факультету, коледжу;

5.4.3. Академічні групи обирають делегатів у строк, визначений Студентською виборчою комісією факультету, коледжу, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Конференції студентів факультету, коледжу.

5.4.4. Особовий склад Конференції студентів факультету, коледжу формується шляхом делегування академічними групами своїх представників, у кількості визначеній Студентською радою. Протоколи делегування студентів академічними групами передаються Студентським радам для формування списку делегатів.

5.4.5. Повноваження делегата Конференції студентів факультету, коледжу припиняються достроково у випадку: – складання повноважень за власним бажанням; – припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітнім ступенем) «бакалавр» та продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним (освітнім ступенем) рівнем «магістр» відповідного факультету); – надання йому академічної відпустки; – смерті.

5.4.6. У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції студентів факультету, коледжу, академічна група зобов’язана делегувати іншого представника.

5.4.7. Конференцію студентів факультету, коледжу скликають як чергову або позачергову.

5.4.8. Чергову Конференцію студентів факультету, коледжу скликають не рідше одного разу на рік.

5.4.9. Позачергову Конференцію студентів факультету, коледжу скликають за ініціативою Студентської ради факультету, коледжу або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів факультету, коледжу, які об’єднані студентським самоврядуванням.

5.4.10. Строки скликання Конференції студентів факультету, коледжу встановлює Студентська рада.

5.5. Порядок ведення Конференцій:

5.5.1. Перед початком Конференції студентів відповідного рівня мандатна комісія здійснює реєстрацію делегатів та видає їм мандати.

5.5.2. Мандатна комісія формується у процесі підготовки Конференції, на підставі рішення виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня. Комісія звітує про наявність кворуму шляхом доповіді представника або голови мандатної комісії.

5.5.3. Конференцію студентів відповідного рівня вважають правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

5.5.4. За умови правомочності, голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня відкриває Конференцію студентів і пропонує обрати президію та головуючого;

5.5.5.Головуючий Конференції студентів відповідного рівня: – пропонує порядок денний і регламент Конференції; – пропонує обрати робочі органи Конференції (секретаря та лічильну комісію); – надає слово для доповіді і виступів; – ставить питання на голосування; – реагує на заяви і пропозиції, що надійшли до президії Конференції.

5.5.6. На початку Конференції студентів відповідного рівня із числа делегатів обирається секретар та лічильна комісія Конференції.

5.5.8 Секретар Конференції проводить запис виступів та формує протокол Конференції.

5.5.9. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів під час голосування.

5.5.10. Конференцію студентів відповідного рівня проводять гласно і відкрито.

5.5.11. Конференція студентів відповідного рівня приймає рішення відкритим голосуванням делегатів (шляхом підняття мандатів). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від зареєстрованих делегатів.

5.5.12. Делегати голосують особисто. Передання делегатом права голосу на Конференції іншій особі не допускається.

5.5.13. Конференція студентів відповідного рівня протоколюється. Ведення протоколу покладають на секретаря конференції. Протокол підписують голова та секретар конференції.

VІ. Виконавчі органи студентського самоврядування

6.1. Виконавчий орган студентського самоврядування Університету – Студентський уряд Університету – складається із: – голови Студентського уряду Університету, якого обирають через пряме таємне голосування студентів Університету; – заступників голови Студентського уряду Університету (затверджують за поданням голови на засіданні Студентського уряду з числа студентів Університету у числі не більше трьох); – голів Студентських рад факультетів, коледжів, яких обирають через пряме таємне голосування студентів відповідного факультету, коледжу; – секретаря Студентського уряду Університету (затверджують за поданням голови на засіданні Студентського уряду з числа студентів Університету); – голів комітетів, у випадку їх утворення (затверджують за поданням голови на засіданні Студентського уряду з числа студентів Університету у числі не більше п’яти).

6.2. Студентський уряд Університету: – представляє інтереси студентів Університету у відносинах із адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами; – сприяє покращенню рівня навчального процесу в Університеті; – бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування в Університеті; – надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у погодженні із адміністрацією Університету організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, національно-патріотичних, виховних, спортивних, оздоровчих та інших заходів; – розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування Університету; – погоджує рішення про призначення проректорів Університету; – погоджує правила внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються; – погоджує поселення та виселення осіб, які навчаються в Університеті; – бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів; – здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського самоврядування Університету; – інформує студентів Університету про свою діяльність; – створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності; – розглядає оскаржені рішення Студентської ради факультету, коледжу; – вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди; – представляє студентське самоврядування Університету в органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях; – створює Студентську виборчу комісію; – встановлює кількісне представництво виборних делегатів від факультету, коледжу до Конференції студентів Університету, Конференції трудового колективу Університету, Вченої ради Університету.

6.3. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету, коледжу – Студентська рада факультету, коледжу – складається із: – голови Студентської ради факультету, коледжу, якого обирають через пряме таємне голосування студентів відповідного факультету, коледжу; – заступників голови Студентської ради факультету, коледжу (затверджують за поданням голови на засіданні Студентської ради з числа студентів факультету, коледжу у числі не більше трьох); – членів Студентської ради факультету, коледжу, яких обирають через пряме таємне голосування (кількісний склад затверджує Конференція студентів відповідного факультету, коледжу, але не більше 30-ти осіб); – секретаря Студентської ради факультету, коледжу (затверджують за поданням голови на засіданні Студентської ради з числа студентів відповідного факультету, коледжу); – голів комітетів, у випадку їх утворення (затверджують за поданням голови на засіданні Студентської ради з числа студентів відповідного факультету, коледжу у числі не більше п’яти).

6.4. Студентська рада факультету, коледжу: – представляє інтереси студентів відповідного факультету, коледжу у відносинах із адміністрацією факультету, коледжу, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами; – сприяє покращенню рівня освітнього процесу відповідного факультету, коледжу; – бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування на відповідному факультеті, коледжі; – надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у погодженні із адміністрацією факультету, коледжу організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів; – бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів; – інформує студентів відповідного факультету, коледжу про свою діяльність; – створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності; – погоджує рішення про відрахування студентів факультету, коледжу з Університету та їх поновлення; переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; – погоджує призначення заступника декана факультету, заступника директора коледжу; – розпоряджається коштами, виділеними з фонду студентського самоврядування, у межах кошторисних призначень; – визначає кількісний склад Конференції студентів відповідного факультету, коледжу.

6.5. Основною формою діяльності виконавчого органу студентського самоврядування є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування скликає його голова, заступник голови чи не менше 1/3 від загального складу органу у міру потреби та проводять не рідше одного разу на місяць.

6.6. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування вважається правомочним за умови участі у ньому не менше 2/3 від загального складу органу.

6.7. Кожен член (голова, заступники, секретар, член Студентської ради, голови комітетів) виконавчого органу студентського самоврядування, який перебуває у загальному складі відповідного органу, володіє правом голосу.

6.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу органу.

6.9. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є відкритими.

6.10. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування приймають відкритим голосуванням його членів. За умови прийняття відповідного рішення Студентською радою – голосування може бути таємним.

6.11. Рішення Студентської ради факультету, коледжу може бути оскарженим до Студентського уряду Університету протягом 7 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

6.12. За результатами розгляду скарги на рішення Студентської ради факультету, коледжу Студентський уряд Університету може: а) прийняти нове рішення, у передбаченому для даного питання порядку; б) відмовити у задоволені скарги та залишити рішення Студентської ради факультету, коледжу без змін та надати обґрунтовану письмову відповідь скаржнику.

6.13. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування протоколюється. Ведення протоколу засідання покладають на секретаря виконавчого органу студентського самоврядування. Протокол засідання виконавчого органу студентського самоврядування підписують головата секретар засідання.

6.14. Голова виконавчого органу студентського самоврядування: – підписує рішення, інші документи виконавчого органу студентського самоврядування; – забезпечує дотримання виконавчим органом студентського самоврядування вимог законодавства України, рішень Конференції студентів відповідного рівня; – виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без окремого доручення; – здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу студентського самоврядування; – головує на засіданнях виконавчого органу студентського самоврядування; – вносить кандидатури заступників голови, секретаря, керівників комітетів на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування; – візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування рішення, які підлягають погодженню; – несе відповідальність за фінансову діяльність виконавчого органу студентського самоврядування; – виносить на голосування виконавчого органу студентського самоврядування пропозицію про припинення повноважень члена у відповідному органі (у разі обґрунтованої потреби); – звітує про діяльність органу студентського самоврядування перед Конференцією студентів відповідного рівня не рідше одного разу протягом строку повноважень;

6.15. Повноваження голови студентського самоврядування Університету припиняються достроково у випадку: – складання повноважень за власним бажанням; – прийняття відповідного рішення за результатами прямого таємного голосування студентів Університету (для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Університету); – припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за одним освітнім ступенем та продовження навчання за наступним освітнім ступенем); – надання йому академічної відпустки; – смерті.

6.16.Повноваження голови студентського самоврядування факультету, коледжу припиняються достроково у випадку: – складання повноважень за власним бажанням; – прийняття відповідного рішення за результатами прямого таємного голосування студентів факультету, коледжу (для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів факультету, коледжу) – припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за одним освітнім ступенем та продовження навчання за наступним освітнім ступенем); – надання йому академічної відпустки; – смерті. У випадку дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу студентського самоврядування, виконання його повноважень покладається на заступника голови за рішенням виконавчого органу студентського самоврядування Університету до проведення виборів голови. У випадку дострокового припинення повноважень члена виконавчого органу студентського самоврядування, можуть проводитися додаткові вибори такого члена.

6.17. Повноваження члена студентського самоврядування припиняються достроково у випадку: – складання повноважень за власним бажанням; – прийняття відповідного рішення виконавчим органом студентського самоврядування факультету, коледжу на підставі систематичного невиконання членом виконавчого органу своїх обов`язків. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від загального складу виконавчого органу із подальшим затвердженням Студентським урядом; – припинення навчання в Університеті; – надання йому академічної відпустки; – смерті.

6.18. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше як два строки.

VII. Студентські виборчі комісії

7.1. Студентська виборча комісія Університету, факультету, коледжу, є робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу та органів управління Університетом, факультетом, коледжем, до складу яких входять виборні представники з числа студентів.

7.2. Студентську виборчу комісію відповідного рівня формує Студентський уряд з числа студентів Університету, факультету, коледжу строком на один рік.

7.3. Студентська виборча комісія Університету: – здійснює загальне керівництво виборчим процесом до виборних органів усіх рівнів; – оприлюднює інформацію про початок виборчого процесу; – затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації; – реєструє кандидатів на вибори голови Студентського уряду Університету; – безпосередньо проводить вибори голови Студентського уряду Університету; – встановлює та оприлюднює результати виборів; – приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами;

7.4. Студентська виборча комісія факультету, коледжу: – здійснює повноваження, які визначені рішенням Студентської виборчої комісії Університету, Студентської ради факультету, коледжу – оприлюднює інформацію про початок виборчого процесу; – реєструє кандидатів на вибори голови Студентської ради факультету, коледжу; членів Студентської ради факультету, коледжу; делегатів на Конференцію студентів Університету; делегатів на Конференцію трудового колективу Університету, факультету, коледжу, членів Вченої ради Університету, факультету; членів Педагогічної ради коледжу. – безпосередньо проводить вибори голови Студентської ради факультету, коледжу; членів Студентської ради факультету, коледжу; делегатів на Конференцію студентів Університету; делегатів на Конференцію трудового колективу Університету, факультету, коледжу, членів Вченої ради Університету, факультету; членів Педагогічної ради коледжу. – встановлює та оприлюднює результати виборів. Протоколи відповідних виборів зберігаються у Студентській виборчій комісії факультету, коледжу, Університету протягом 1 року.

7.5. Кількісне представництво делегатів Конференції трудового колективу Університету визначають пропорційно до кількості студентів, які об’єднані студентським самоврядуванням на факультеті, в коледжі, але не менше одного представника від факультету чи коледжу. Представництво та черговість виборних делегатів Вченої ради Університету визначає Студентський уряд Університету, але не більше одного виборного представника від факультету чи коледжу.

7.6. До складу Студентської виборчої комісії входять: – голова Студентської виборчої комісії; – заступник голови Студентської виборчої комісії; – секретар Студентської виборчої комісії; – інші члени Студентської виборчої комісії (не більше двох студентів).

7.7. Члени Студентських виборчих комісії не можуть брати участь у виборах на посаду голови виконавчого органу студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу.

7.8. Строк повноважень членів Студентських виборчих комісій становить один рік.

7.9. Повноваження членів Студентських виборчих комісій припиняються достроково у випадку: – складання повноважень за власним бажанням; – припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітнім ступенем) «бакалавр» та продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним (освітнім ступенем) рівнем «магістр» відповідного факультету, коледжу); – надання йому академічної відпустки; – смерті.

7.10. Засідання Студентської виборчої комісії скликає її голова або заступник голови у разі потреби. Голову, заступника голови та секретаря Студентської виборчої комісії обирають на першому засіданні після затвердження нового складу комісії.

7.11. Засідання Студентської виборчої комісії вважається правомочним за умови участі у ньому не менше 2/3 від загального складу комісії.

7.12. Засідання Студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд Студентської виборчої комісії.

7.13. Рішення Студентської виборчої комісії приймають через відкрите голосування її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу комісії.

7.14. Засідання Студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення протоколу засідання покладають на секретаря Студентської виборчої комісії. Протокол засідання Студентської виборчої комісії підписують голова та секретар засідання.

VIII. Виборчий процес

8.1. Виборчий процес складається з таких етапів: – оприлюднення графіку проведення виборів усіх рівнів; – реєстрація кандидатів; – проведення виборів; – оприлюднення результатів виборів.

8.2. Студентські виборчі комісії Університету, факультету, коледжу формує Студентський уряд Університету.

8.3. Студентські виборчі комісії Університету, факультету, коледжу набувають своїх повноважень з моменту затвердження їх Студентським урядом Університету.

8.4. Інформацію про початок реєстрації кандидатів оприлюднює Студентська виборча комісія відповідного рівня не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати голосування.

8.5. Оголошення повинно містити таку інформацію: – термін та місце проведення реєстрації кандидатів; – час проведення реєстрації; – контактну інформацію Студентської виборчої комісії.

8.6. Реєстрацію кандидатів проводять відповідно до форми заяви, затвердженої Студентською виборчою комісією Університету.

8.7. Право на реєстрацію до участі у виборах до відповідного органу має кожен студент Університету, з числа об’єднаних студентським самоврядуванням.

8.8. Час та дату проведення виборів, яка не повинна припадати на період канікул в Університеті, встановлює Студентська виборча комісія відповідного рівня.

8.9. Кандидати мають право: – проводити зустрічі зі студентами Університету; – бути присутніми під час здійснення голосування за місцем його проведення; – бути присутніми під час здійснення підрахунку голосів та складання протоколу про результати голосування.

8.10. Кандидат з числа студентів Університету має право зняти свою кандидатуру через подання письмової заяви до Студентської виборчої комісії відповідного рівня.

8.11. Бюлетені для голосування виготовляє Студентська виборча комісія Університету та передає їх Студентській виборчій комісії відповідного факультету, коледжу в запакованому конверті з підписанням акту приймання- передачі бюлетенів. Відкрити конверт має право лише Студентська виборча комісія відповідного рівня, за присутності всіх членів комісії, безпосередньо перед початком проведення голосування. Кандидати мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

8.12. Студентська виборча комісія відповідного рівня повинна забезпечити скриньки для таємного голосування.

8.13. Голосування проводять в день виборів у години, які визначає Студентська виборча комісія відповідного рівня.

8.14. Під час голосування студент зобов’язаний пред’явити студентський квиток або інший документ, що посвідчує особу.

8.15. Результати голосування оприлюднюють не пізніше наступного дня і вносять до протоколу за підписами членів Студентської виборчої комісії відповідного рівня.

IX. Фінансова діяльність органів студентського самоврядування

9.1. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності використовують та розпоряджаються коштами, виділеними Університетом, а також отриманими з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

9.2. Кошти, виділені для студентського самоврядування, можуть бути використані на закупівлю товарів та послуг, оплату відряджень.

9.3. Кошти, виділені на діяльність студентського самоврядування, використовують за рішенням Студентського уряду Університету на підставі подання голови, відповідно до затвердженого кошторису, з врахуванням результатів Студентських слухань та петицій на сайті Студентського уряду.

9.4. Контрольно-ревізійна комісія здійснює нагляд за процесом планування та безпосереднього використання коштів, виділених студентському самоврядуванню Університету. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про контрольно- ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією студентів Університету.

9.5. Виконавчі органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів перед конференцією студентів Університету, факультету, коледжу не рідше одного разу на рік.

9.6. Студентський уряд Університету зобов’язаний протягом розумного строку, але не пізніше першого місяця відповідного бюджетного періоду, оприлюднювати інформацію про розмір коштів, виділених Університетом, та призначення, за якими дані кошти можуть бути використані.

9.7. Виконавчі органи студентського самоврядування зобов’язані за результатами конференції студентів Університету, факультету, коледжу, але не пізніше 10 днів після проведення такої конференції, оприлюднювати статистичні звіти про використання коштів, виділених на діяльність студентського самоврядування.

9.8. У випадку здійснення закупівлі на суму понад 20 000 грн. Студентський уряд Університету зобов’язаний опублікувати на сайті Студентського уряду петицію щодо проведення такої закупівлі.

9.9. Голосування за петицію проводиться протягом 7 календарних днів.

Х. Студентські слухання

10.1. Органи студентського самоврядування мають право проводити Студентські слухання щодо використання коштів та/або вирішення питань, пов’язаних із метою діяльності цих Органів.

10.2. Студентські слухання відбуваються відкрито та публічно. Кожен студент Університету має право бути присутнім та висловити свою думку під час Студентських слухань у порядку, визначеному регламентом таких слухань.

10.3. Оголошення про час та місце проведення Студентських слухань оприлюднюється не пізніше трьох днів до їх проведення.

XІ. Прикінцеві положення

11.1. Положення набирає чинності з дня його ухвалення Конференцією студентів Університету.

11.2. Зміни та доповнення до Положення затверджує Конференція студентів Університету.

11.3. У тексті цього Положення під «оприлюдненням» потрібно розуміти доведення певної інформації до відома студентів Університету, факультету, коледжу, шляхом розміщення цієї інформації, в тому числі, але не виключно на дошці оголошень Університету, факультету, коледжу, на офіційному веб-сайті Університету, факультету, коледжу, чи на сторінках, створених у соціальних мережах.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.