foto

Посада : доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:

Проблеми здоров’язбереження студентів, формування здоров’язберігаючої компетентності студентів

Курси-секції: фізичне виховання

Наукова біографія:

В 1990 році закінчила середню школу № 11 м. Івано-Франківська та спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву № 1 м. Івано-Франківська. В 1988 році було присвоєно звання майстра спорту СРСР зі спортивної гімнастики. Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури (1994 р.). У 1994–1995 рр. – учитель фізичної культури середньої школи № 1 у м. Калуш. Закінчила Львівський державний фінансово-економічний коледж (1997 р.). 1995 – 2002 рр. – викладач-стажист кафедри фізичного виховання Львівського державного медичного інституту. 2002 – 2004 рр. – асистент кафедри фізичного виховання Львівського державного фінансово-економічного інституту. З 10.2004 р. старший викладач кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. З 09.2008 р. заступник завідувача кафедри фізичного виховання з навчально-методичної роботи Львівської державної фінансової академії. З 02.2011 р. – в. о. завідувача кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. 24 квітня 2013 року у Хмельницькому національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології». З 01.09.2013 р. року – доцент кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. З 01.09.2014 р. – завідувач кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії. 22 грудня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання. З 01.09.2015 р. – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Список публікацій:

Автор 62 наукових та науково-методичних праць, з яких: 1 монографія, 15 публікацій у фахових виданнях України, 18 тез конференцій, 28 методичних вказівок. Деякі з них:

Шукатка О. В. Компетентісний підхід у вирішенні проблем здоров’язбереження / О. В. Шукатка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2013. – № 28. – С. 182–185.

Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / О. В. Шукатка // Вісник національного університету оборони України. – 2014. – № 1 (38). – С. 188–192.

Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології [монографія] / [О.В.Шукатка]– Л. : Простір-М, 2014. – 219 с.

Шукатка О. В. Формування готовності студентів до здорового способу життя в освітній системі вищої школи / О. В. Шукатка // Педагогічні проблеми розвитку аграрної освіти: Матер. ІВсеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. – Вінницький нац. аграр. ун-тет. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2015. – С. 84–87.

Шукатка О. В. Формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів / О. В. Шукатка, Ю. І. Палічук // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини: матеріали ІVміжнар. наук.-практ. конф., 05- 06 листопада 2015 р., м. Чернівці, – Чернівці : Технодрук, 2015. – С. 62 – 66.