Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука

Умови проведення конкурсу

1. Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (надалі за текстом – Фонд та/або Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (далі за текстом – Стипендіальна програма «Завтра.UA») проводить відкритий конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України .

2. В конкурсі можуть брати участь студенти 3 – 6 курсів денної форми навчання, громадяни України, які навчаються у:

2.1. ВНЗ – партнерах Програми (дивись Перелік ВНЗ – партнерів Стипендіальної програми «Завтра.UA» на 2014/15 навчальний рік);

2.2. Інших вітчизняних ВНЗ ІV рівня акредитації (незалежно від форми власності).

3. Етапи конкурсу:

3.1. Підготовчий етап (червень жовтень 2014) включає проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії, оголошення про умови Конкурсу – 2014/15; підписання договорів з новими ВНЗ – партнерами Стипендіальної програми «Завтра.UA», тощо.

3.2. Прийом та реєстрація документів 20 жовтня – 30 листопада 2014 року:

3.2.1. від студентів, які подають документи безпосередньо до Програми поза процедурою первісного добору, що здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми.

3.2.2. від студентів, які подають документи через ВНЗ – партнери до уповноваженого представника свого ВНЗ та реєструються на конкурс за результатами первісного добору, який здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми.

3.3. Етап 1 (20 жовтня – січень 2015) – включає добір серед тих студентів, які навчаються в ВНЗ – партнерах Програми та подають документи на конкурс через ВНЗ до уповноваженого представника ВНЗ, а також серед студентів, які подають документи безпосередньо до Програми. Добір серед студентів, які навчаються в ВНЗ-партнерах, здійснюється силами ВНЗ відповідно до укладеної угоди між Фондом і ВНЗ та у межах встановленої для ВНЗ квоти. В рамках першого етапу оцінюються рекомендаційний та мотиваційний листи, а також обґрунтування наукової роботи.

3.4. Етап 2 (лютий 2015 – березень 2015) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених двома експертами. В рамках цього етапу також відбувається оцінювання наукової діяльності конкурсантів.

3.5. Етап 3 (березень – квітень 2015) передбачає проведення очних одноденних змагань серед переможців 2-го етапу конкурсу у декількох містах України (на базі ВНЗ – партнерів Програми). Мета очного етапу – оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу. Оцінювання проводиться представниками Фонду й залученими експертами за окремо визначеною програмою.

3.6. Оголошення результатів конкурсу (травень 2015).

4. Порядок та строки подання документів

4.1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати електронний пакет документів:

a). Студенти, які навчаються у ВНЗ – не партнерах Програми, подають документи згідно до визначеного нижче переліку безпосередньо до Програми в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсуwww.zavtra.in.ua з 20 жовтня до 30 листопада 2014 року включно;

б) Студенти, які навчаються у ВНЗ – партнерах Програми, можуть подавати документи:

до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із Стипендіальною програмою «Завтра.UA» згідно до внутрішнього регламенту ВНЗ. Після проходження первісного добору в ВНЗ, документи на CD-дисках передаються до Програми (до 30 листопада 2014 року включно), при цьому студенти, документи яких передані в Програми, також повинні пройти реєстрацію в електронному вигляді (відмітити у формі реєстрації «через ВНЗ») на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua (не пізніше 30 листопада 2014 року включно);

безпосередньо до Програми поза процедурою первісного добору, що здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми, в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua з 20 жовтня до 30 листопада 2014 року включно. Дивись пункт 6.2.

4.2. Подання документів можливе тільки в один із зазначених вище способів (через ВНЗ – партнера або безпосередньо до Програми). При порушенні цього положення пошукач автоматично позбавляється права брати участь у конкурсі.

4.3. Незалежно від способу подачі документів необхідно обов’язково завантажити електрону версію всіх документів через сайт та заповнити Форму реєстрації для участі у Конкурсі – 2014/15, що буде розміщена на сайті Програми www.zavtra.in.ua з 20 жовтня до 30 листопада 2014 року включно. (Інформація має відповідати відомостям, зазначеним в Заявці-2014 на участь у Конкурсі – 2014/15, що входить до пакету документів).

4.4. Пошукач має право подавати на конкурс лише одну роботу згідно з затвердженим переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів) та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» вперше.

4.5. Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, або такі, що надійдуть на адресу Програми, пізніше 30 листопада 2014 року, не реєструються і до розгляду не беруться.

4.6. Наукові роботи колективів авторів до участі у конкурсі не допускаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

4.7. Заявка та форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються українською мовою. Конкурсна робота та відгук можуть подаватися українською, російською або англійською мовами. Інші документи можуть подаватися мовою оригіналу.

4.8. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.

4.9. Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.

4.10. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Фонд має право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

5. Перелік документів, які подаються на Конкурс:

5.1. Заявка-2014 на участь у Конкурсі 2014/15 (дивись Заявку на участь у Конкурсі);

5.2. Самостійна конкурсна робота студента за науковим напрямом, визначеним Фондом (дивись Перелік наукових напрямів) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (дивись Вимоги до конкурсних робіт);

5.3. Сканований відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму):

5.3.1. У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи роботи (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо).

5.3.2. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Програми раніше, у відгуку має бути чітко вказано нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

5.3.3. Слід обов’язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, та її контакти згідно з вимогами Заявки-2014 на участь у Конкурсі – 2014/15.

5.3.4. Відгук необхідно засвідчити підписом особи, яка рекомендує роботу, та печаткою ВНЗ (або наукової установи, де працює особа, яка рекомендувала роботу).

5.4. Сканований рекомендаційний лист у форматі, визначеному Фондом (дивись Рекомендаційний лист )

5.4.1. Рекомендаційний лист має містити підтвердження хоча б однієї із зазначених у Заявці-2014 соціальної діяльності;

5.4.2. Рекомендаційний лист має бути заповнений повністю, згідно затвердженої форми, та бути закріплений підписом рекоменданта.

5.5. Мотиваційний лист, який має містити:

· обґрунтування причин, з яких конкурсант бажає стати стипендіатом

· задачі, які позивач планує вирішити в рамках Програми

· бачення конкурсантом своєї ролі у спільноті Програми

5.6. Обґрунтування наукової роботи, у форматі, визначеному Фондом (дивись Обґрунтування наукової роботи )

5.7. Цьогорічна фотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6 місяців (формат як на паспорт).

5.8. Сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта. Наприклад: наявність публікації, апробації на науковій конференції, диплому про перемогу та призове місце на науковому конкурсі (олімпіаді), патенту тощо. Увага! Для участі у конкурсі подається сканована копія лише одного із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікація, або диплом про перемогу на конкурсі), що може бути оцінений, відповідно до пункту 6.3.3, на найвищий бал.

Зверніть увагу, що необхідно надати відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції (обкладинка та розворот) та змістом/програмою, відскановану копію першої сторінки тексту статті/тез; або відскановану копію диплому про перемогу або призове місце на науковому конкурсі (олімпіаді), або іншого документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта.

5.9. Копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну діяльність конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо.

5.10. Усі документи подаються в електронному вигляді:

5.10.1 Студенти, які подають документи безпосередньо до Програми, надсилають необхідний пакет документів через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua ;

5.10.2 Студенти, які подають документи через ВНЗ до уповноваженого представника свого ВНЗ, подають електрону версію документів на CD-диску та через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua .

Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у відсканованому вигляді. Заява-2014на участь у Конкурсі-2014/15 не сканується, а подається у редакторі Ексель.

6. Процедура оцінювання

6.1. Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок трьох етапів конкурсу. Максимально – 100 (сто) балів;

6.2. Етап 1

6.2.1. Максимальна оцінка за перший етап становить – 23 (двадцять три) бали;

6.2.2. За проходження процедури попереднього добору в ВНЗ – партнерах Програми студентам нараховується 3 (три) бали. Студентам, які подають документи безпосередньо до Програми, бали за проходження попереднього добору не нараховуються.

6.2.3. За обґрунтування наукової роботи. Максимальна оцінка – 8 (вісім) балів

6.2.4. За соціально-громадську активність, одна з яких має бути підтверджена рекомендаційним листом. Максимальна оцінка – 7 (сім) балів.

6.2.5. За мотиваційний лист максимальна оцінка – 5 (п’ять) балів.

6.3. Етап 2

6.3.1. Максимально за другий етап нараховується 45 (сорок п’ять) балів

6.3.2. Оцінка конкурсної роботи. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка другого етапу становить суму оцінок двох експертів. Максимально – 40 (сорок) балів. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою «нуль». На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в «нуль» балів, навіть якщо двоє інших експертів виставили позитивні оцінки. Роботи, які отримали оцінку «нуль» від двох і більше експертів, відхиляються автоматично. Учасники конкурсу, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

6.3.3. Додаткові бали за наукову діяльність конкурсанта – наявність публікацій (в тому числі опублікованих в співавторстві), апробацій на наукових конференціях за поданою роботою та/або за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота тощо. Максимально – 5 (п’ять) балів. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:

a). Перемога (1-ше місце) в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді поза межами України – 5 (п’ять) балів;

b). Публікація в міжнародному реферованому науковому виданні, що видається поза межами України (за оцінкою експертів Фонду); публікація в українському науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну модель – 4 (чотири) бали;

c). Перемога (1-ше місце) в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; призове (2-3) місце на міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді – 3 (три) бали;

d). Публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної / загальнонаціональної наукової конференції – 2 (два) бали;

e). Публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за оцінкою експертів Фонду) – 1 (один) бал;

f). Призове (2-3) місце в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; участь в міжнародній / загальнонаціональній науковій конференції без публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта в програмі конференції) – 1 (один) бал;

Увага! Отримані конкурсантом бали за різні елементи публічної апробації не сумуються, а конкурсант оцінюється найвищим з одержаних ним балів (наприклад, при наявності одночасно публікації в українському науковому виданні, що визнається ВАК України, і перемозі в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді учасник одержує 5 балів за перемогу (перше місце) в конкурсі).

6.4. Етап 3 – оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання. Максимально за третій етап нараховується 32 (тридцять два) бали.

7. Вимоги та визначення учасників етапів конкурсу

7.1. До участі у першому етапі допускаються документи та конкурсні роботи всіх зареєстрованих згідно умов конкурсу учасників конкурсу, громадян України, які навчаються в ВНЗ – партнерах програми та подають документи через ВНЗ до уповноваженого представника свого ВНЗ та студентів, які подають документи безпосередньо до Програми.

7.2. До участі у другому етапі допускаються документи та конкурсні роботи учасників, які успішно пройшли 1-й етап, але в загальній кількості не більше 1200 осіб.

7.3. До участі у третьому етапі конкурсу допускаються учасники, які успішно пройшли 2-й етап конкурсу та отримали кількість балів, яка дозволяє їм з урахуванням можливої оцінки 3-го етапу змагатися за входження в число переможців конкурсу – стипендіатів Програми. Гранична кількість учасників третього туру затверджується рішенням Фонду.

7.4. Учасники конкурсу, документи та роботи яких згідно оцінки експертів та рішення Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

7.5. Учасники конкурсу обов’язково повинні взяти участь в другому та третьому етапах конкурсу.

7.6. В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на третій етап конкурсу, він автоматичновиключається з числа учасників конкурсу, а бали, отримані ним за попередні етапи конкурсу, не враховуються в загальному рейтингу конкурсу.

7.7. Якщо участь конкурсанта в третьому етапі є неможливою у зв’язку з поважними причинами (наприклад, через стан здоров’я, участь у міжнародній науковій конференції, стажуванні, тощо), конкурсант зобов’язуєтьсязаздалегідь повідомити про настання таких обставин та надати відповідні документи, що їх підтверджують. В цьому випадку, відповідно до рішення Фонду, за оцінювання особистісного потенціалу учасника конкурсант отримує 0 (нуль) балів.

8. Визначення переможців

8.1. Підсумкові оцінки, отримані учасниками на всіх етапах конкурсу, рангуються від більшої до меншої. Переможцями конкурсу – Стипендіатами Стипендіальної програми «Завтра.UA» – вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за позицію в загальному рейтингу, що відповідає граничній кількості Стипендіатів.

8.2. Гранична кількість Стипендіатів затверджується рішенням Фонду.

8.3. Результати конкурсу затверджуються Фондом та оприлюднюються на сайті Програми www.zavtra.in.ua.

8.4. Обов’язковою умовою для набуття статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA» є підписання переможцем конкурсу договору з ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» та надання необхідних документів (дивись Перелік документів для переможців). Після підписання договору та надання необхідних документів переможець набуває статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA», нагороджується дипломом та має право на отримання стипендії – нецільової благодійної допомоги відповідно до умов договору.

9. Призначення стипендії

9.1. Стипендія – нецільова благодійна допомога призначається Фондом переможцям конкурсу, які підписали відповідний договір з Фондом.

9.2. Розмір стипендії встановлюється рішенням Фонду.

9.3. Стипендія нараховується Фондом Стипендіатові протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з 1 червня 2015 по 31 травня 2016 року включно, щодо винятків дивись текст договору з переможцем конкурсу Програми.

9.4. Фонд має право в особливих випадках встановлювати додаткові стипендії. Такі стипендії призначаються відповідними рішеннями Фонду.

10. Розгляд звернень

10.1. Фонд не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу, в тому числі щодо результатів первісного добору у ВНЗ – партнерах Програми.

Фонд не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс.

Завтра.UA

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *