Положення

 

УХВАЛЕНО

Конференцією студентів

Львівського національного університету

імені Івана Франка

24 березня 2016 року

Протокол  № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ІВАНА ФРАНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Львів 2016

 

І. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Львівським національним університетом імені Івана Франка (далі – Університет).

Студентське самоврядування Університету є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законодавства України, Статуту Університету, цього положення та інших актів, прийнятих відповідно до нього.

1.3. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на рівні Університету, факультетів та коледжів і можуть утворюватися у межах інших структурних підрозділів Університету, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування Університету.

 

ІІ. Мета та завдання

2.1. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їхньої участі в управлінні Університетом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння національно-патріотичному вихованню і соціально-громадській активності студентів Університету.

2.2. Основними завданнями студентського самоврядування є:

– захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією Університету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

– участь в управлінні Університетом, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування Університету;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;

– надання інформаційної та правової допомоги студентам;

– залучення студентства Університету до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти.

 

ІІІ. Права та обов’язки

3.1. Органи студентського самоврядування Університету мають право:

– брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;

– брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Університету;

– брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

– делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів Університету, його структурних підрозділів;

– самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання;

–  вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу;

– вносити пропозиції щодо порядку організації академічної мобільності студентів;

– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

– сприяти формуванню умов для реалізації ідей студентів Університету;

– отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх повноважень;

– вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності Університету;

– розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування;

– співпрацювати зі студентським самоврядуванням інших університетів, громадськими та іншими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

3.2. Виконавчі органи студентського самоврядування зобов’язані звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим представницьким органом студентського самоврядування відповідного рівня.

IV. Структура органів студентського самоврядування

4.1. Виконавчі органи студентського самоврядування можуть утворюватися на рівні студентської академічної групи, факультету, коледжу, гуртожитку, Університету.

4.2. Органами студентського самоврядування на рівні Університету є:

– Конференція студентів Університету;

– Студентський уряд Університету;

– Контрольно-ревізійна комісія.

4.3. Органами студентського самоврядування на рівні факультету, коледжу є:

– Конференція студентів факультету, коледжу;

– Студентська рада факультету, коледжу.

4.4. Порядок здійснення студентського самоврядування у гуртожитках Університету визначається окремим положенням.

 

 V. Конференція студентів

5.1. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету, який обирається строком на один рік через пряме таємне голосування.

5.2. Кількісний склад Конференції студентів Університету – 200 делегатів.

5.3. Кількісне представництво делегатів до складу Конференції студентів Університету визначається пропорційно до кількості студентів, які об’єднані студентським самоврядуванням на факультеті, коледжі, але не менше одного представника від факультету, коледжу.

Делегати обираються через пряме таємне голосування в строк, визначений Студентською виборчою комісією факультету, коледжу, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Конференції студентів Університету. Проведення виборів делегатів покладається на Студентську виборчу комісію факультету, коледжу.

5.4. Конференція студентів Університету:

– ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету та вносить до нього зміни й доповнення;

– заслуховує звіт голови Студентського уряду і Контрольно-ревізійної комісії, дає їм відповідну оцінку;

– обирає Контрольно-ревізійну комісію;

– затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

– приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування Університету.

5.5. Конференцію студентів Університету скликають як чергову або позачергову.

5.6. Чергову Конференцію студентів скликають не рідше одного разу на рік.

5.7. Позачергову Конференцію студентів Університету скликають за ініціативою Студентського уряду або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів Університету, які об’єднані студентським самоврядуванням.

5.8. Строки скликання Конференції студентів Університету встановлює Студентський уряд.

5.9. Конференція студентів факультету, коледжу є вищим представницьким органом студентського самоврядування факультету, коледжу, який обирається строком на один рік через делегування не менше одного представника від кожної академічної групи.

5.10. Кількісний склад Конференції студентів факультету, коледжу визначається Студентською радою відповідного факультету, коледжу.

Делегатів обирають у строк, визначений Студентською виборчою комісією факультету, коледжу, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Конференції студентів факультету, коледжу. Проведення виборів делегатів покладається на Студентську виборчу комісію.

5.11. Конференція студентів факультету, коледжу:

– затверджує кількісний склад Студентської ради факультету, коледжу;

– заслуховує звіт голови Студентської ради і дає йому відповідну оцінку;

– приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування факультету, коледжу.

5.12. Конференцію студентів факультету, коледжу скликають як чергову або позачергову.

5.13. Чергову Конференцію студентів факультету, коледжу скликають не рідше одного разу на рік.

5.14. Позачергову Конференцію студентів факультету, коледжу скликають за ініціативою Студентської ради факультету, коледжу або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів факультету, коледжу, які об’єднані студентським самоврядуванням.

5.15. Строки скликання Конференції студентів факультету, коледжу встановлює Студентська рада).

5.16. Конференцію студентів відповідного рівня  вважають правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

5.17. Конференцію студентів відповідного рівня проводять гласно і відкрито.

5.18. Конференція студентів відповідного рівня приймає рішення відкритим голосуванням делегатів.  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від зареєстрованих делегатів.

5.19. Конференція студентів відповідного рівня протоколюється. Ведення протоколу покладають на секретаря конференції. Протокол підписують голова та секретар конференції.

5.20. Повноваження делегатів Конференції студентів відповідного рівня припиняються достроково у випадку:

– складання повноважень за власним бажанням;

– припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за одним освітнім ступенем та продовження навчання за наступним);

– надання йому академічної відпустки;

– смерті.

У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції студентів Університету, проводяться додаткові вибори делегата.

У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції студентів факультету, коледжу, академічна група зобов’язана делегувати іншого представника.

VІ. Виконавчі органи студентського самоврядування

6.1. Виконавчий орган студентського самоврядування Університету – Студентський уряд Університету – складається із:

– голови Студентського уряду Університету, якого обирають через пряме таємне голосування студентів Університету;

– заступників голови Студентського уряду Університету (затверджують за поданням голови на засіданні Студентського уряду з числа студентів Університету);

– голів Студентських рад факультетів, коледжів, яких обирають через пряме таємне голосування студентів відповідного факультету, коледжу;

– секретаря Студентського уряду Університету (затверджують за поданням голови на засіданні Студентського уряду з числа студентів Університету);

– голів комітетів, у випадку їх утворення (затверджують за поданням голови на засіданні Студентського уряду з числа студентів Університету).

6.2. Студентський уряд Університету:

– представляє інтереси студентів Університету у відносинах із адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;

– сприяє покращенню рівня навчального процесу в Університеті;

– бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування в Університеті;

– надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у погодженні із адміністрацією Університету організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, національно-патріотичних, виховних, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

– розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування Університету;

– погоджує рішення про призначення проректорів Університету;

–  погоджує правила внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

– погоджує поселення та виселення осіб, які навчаються в Університеті;

– бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів;

– здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського самоврядування Університету;

– інформує студентів Університету про свою діяльність;

– створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності;

– розглядає оскаржені рішення Студентської ради факультету, коледжу;

– вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;

– представляє студентське самоврядування Університету в органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

– створює Студентську виборчу комісію;

– встановлює кількісне представництво виборних делегатів від факультету, коледжу до Конференції студентів Університету, Конференції трудового колективу Університету, Вченої ради Університету.

6.3. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету, коледжу – Студентська рада факультету, коледжу – складається із:

– голови Студентської ради факультету, коледжу, якого обирають через пряме таємне голосування студентів відповідного факультету, коледжу;

– заступників голови Студентської ради факультету, коледжу (затверджують за поданням голови на засіданні Студентської ради з числа студентів факультету, коледжу);

– членів Студентської ради факультету, коледжу, яких обирають через пряме таємне голосування (кількісний склад затверджує Конференція студентів відповідного факультету, коледжу, але не більше 25-и осіб);

– секретаря Студентської ради факультету, коледжу (затверджують за поданням голови на засіданні Студентської ради з числа студентів відповідного факультету, коледжу);

– голів комітетів, у випадку їх утворення  (затверджують за поданням голови на засіданні Студентської ради з числа студентів відповідного факультету, коледжу).

6.4. Студентська рада факультету, коледжу:

– представляє інтереси студентів відповідного факультету, коледжу у відносинах із адміністрацією факультету, коледжу, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;

– сприяє покращенню рівня освітнього процесу відповідного факультету, коледжу;

– бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування на відповідному факультеті, коледжі;

– надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у погодженні із адміністрацією факультету, коледжу організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

– бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів;

– інформує студентів відповідного факультету, коледжу про свою діяльність;

– створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності;

– погоджує рішення про відрахування студентів факультету, коледжу з Університету та їх поновлення; переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

– погоджує призначення заступника декана факультету, заступника директора коледжу;

– розпоряджається коштами, виділеними з фонду студентського самоврядування, у межах кошторисних призначень;

– визначає кількісний склад Конференції студентів відповідного факультету, коледжу.

6.5. Основною формою діяльності виконавчого органу студентського самоврядування є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування скликає його голова, заступник голови чи не менше 1/3 від загального складу органу у міру потреби та проводять не рідше одного разу на місяць.

6.6. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування вважається правомочним за умови участі у ньому не менше 2/3 від загального складу органу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу органу.

6.7. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є відкритими.

6.8. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування приймають відкритим голосуванням його членів. За потреби, голосування може бути таємним.

6.9. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування протоколюється. Ведення протоколу засідання покладають на секретаря виконавчого органу студентського самоврядування. Протокол засідання виконавчого органу студентського самоврядування підписують голова та  секретар засідання.

6.10. Голова виконавчого органу студентського самоврядування:

– підписує рішення, інші документи виконавчого органу студентського самоврядування;

– забезпечує дотримання виконавчим органом студентського самоврядування вимог законодавства України, рішень Конференції студентів відповідного рівня;

– виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без окремого доручення, звітує про його діяльність;

– здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу студентського самоврядування;

– головує на засіданнях виконавчого органу студентського самоврядування;

– вносить кандидатури заступника голови, секретаря, керівників комітетів на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування;

– візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування рішення, які підлягають погодженню;

– несе відповідальність за фінансову діяльність виконавчого органу студентського самоврядування.

6.11. Повноваження голови, члена виконавчого органу студентського самоврядування припиняються достроково у випадку:

– складання повноважень за власним бажанням;

– припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за одним освітнім ступенем та продовження навчання за наступним освітнім ступенем);

– надання йому академічної відпустки;

– смерті.

У випадку дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу студентського самоврядування, виконання його повноважень покладається на заступника голови за рішенням виконавчого органу студентського самоврядування Університету до проведення виборів голови.

У випадку дострокового припинення повноважень члена виконавчого органу студентського самоврядування, можуть проводитися додаткові вибори такого члена.

6.12.  Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше як два строки.

VII. Студентські виборчі комісії

7.1. Студентська виборча комісія Університету, факультету, коледжу, є робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів студентського самоврядування Університету, факультету, коледжу та органів управління Університетом, факультетом, коледжом, до складу яких входять виборні представники з числа студентів.

7.2. Студентську виборчу комісію Університету, факультету, коледжу формує Студентський уряд з числа студентів Університету на період виборів.

7.3. Студентська виборча комісія Університету:

– здійснює загальне керівництво виборчим процесом до виборних органів усіх рівнів;

– оголошує про початок виборчого процесу;

– затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації;

– реєструє кандидатів на вибори голови Студентського уряду Університету;

– безпосередньо проводить вибори голови Студентського уряду Університету;

– встановлює та оголошує результати виборів;

– приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами;

7.4. Студентська виборча комісія факультету, коледжу:

– здійснює повноваження, які визначені рішенням студентської виборчої комісії Університету, Студентської ради факультету, коледжу

– оголошує про початок виборчого процесу;

– реєструє кандидатів на вибори голови Студентської ради факультету, коледжу; членів Студентської ради факультету, коледжу; делегатів на Конференцію студентів Університету; делегатів на Конференцію трудового колективу Університету, факультету, коледжу, членів Вченої ради Університету, факультету; членів Педагогічної ради коледжу.

– безпосередньо проводить вибори голови Студентської ради факультету, коледжу; членів Студентської ради факультету, коледжу; делегатів на Конференцію студентів Університету; делегатів на Конференцію трудового колективу Університету, факультету, коледжу, членів  Вченої ради Університету, факультету; членів Педагогічної ради коледжу.

– встановлює та оголошує результати виборів.

Протоколи відповідних виборів зберігаються у Студентській виборчій комісії факультету, коледжу, Університету упродовж 1 року.

7.5. Кількісне представництво делегатів Конференції трудового колективу Університету визначають пропорційно до кількості студентів, які об’єднані студентським самоврядуванням на факультеті, в коледжі, але не менше одного представника від факультету чи коледжу.

Представництво та черговість виборних делегатів Вченої ради Університету визначає Студентський уряд Університету, але не більше одного виборного представника від факультету чи коледжу.

7.6. Засідання Студентської виборчої комісії скликає її голова чи заступник голови у разі потреби.

Голову, заступника голови та секретаря Студентської виборчої комісії обирають на першому засіданні після затвердження нового складу комісії.

7.7. Засідання Студентської виборчої комісії вважається правомочним за умови участі у ньому не менше 2/3 від загального складу комісії.

7.8. Засідання Студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд студентської виборчої комісії.

7.9. Рішення Студентської виборчої комісії приймають через відкрите голосування її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу комісії.

7.10. Засідання Студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення протоколу засідання покладають на секретаря Студентської виборчої комісії. Протокол засідання Студентської виборчої комісії підписують голова та секретар засідання.

 

VIII. Виборчий процес

8.1. Процедура проведення прямого таємного голосування складається з таких етапів:

– формування студентських виборчих комісій;

– реєстрація  кандидатів;

– підготовка виборів;

– проведення виборів;

– оголошення результатів виборів.

8.2. Студентські виборчі комісії Університету, факультету, коледжу формує Студентський уряд Університету.

8.3. Студентські виборчі комісії Університету, факультету, коледжу набувають своїх повноважень з моменту затвердження їх Студентським урядом Університету.

8.4. Інформацію про початок реєстрації кандидатів оголошує Студентська виборча комісія відповідного рівня не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати голосування.

8.5. Оголошення має містити таку інформацію:

– термін та місце проведення реєстрації кандидатів;

– час проведення реєстрації;

– контактну інформацію.

8.6. Реєстрацію кандидатів проводять відповідно до форми заяви, затвердженої Студентською виборчою комісією Університету.

8.7. Право на реєстрацію до участі у виборах має кожен студент, з числа об’єднаних студентським самоврядуванням.

8.8. Час та дату проведення виборів, яка не повинна припадати на період канікул в Університеті, встановлює Студентська виборча комісія відповідного рівня.

8.9. Кандидати мають право:

– проводити зустрічі зі студентами Університету;

– бути присутніми під час здійснення голосування за місцем його проведення;

– бути присутніми під час здійснення підрахунку голосів та складання протоколу про результати голосування.

8.10. Кандидат з числа студентів Університету має право зняти свою кандидатуру через подання письмової заяви до Студентської виборчої комісії відповідного рівня.

8.11. Бюлетені для голосування виготовляє Студентська виборча комісія відповідного рівня. Кандидати мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

8.12. Студентська виборча комісія відповідного рівня повинна забезпечити скриньки для таємного голосування.

8.13. Голосування проводять у день виборів у години, які визначає Студентська виборча комісія.

8.14. Результати голосування оголошують не пізніше наступного дня і вносять до протоколу за підписами членів Студентської виборчої комісії відповідного рівня.

IX. Фінансова діяльність студентського самоврядування

9.1. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності використовують та розпоряджаються коштами, виділеними Університетом, а також отриманими з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9.2. Кошти, виділені для студентського самоврядування, можуть бути використані на закупівлю товарів та послуг, відрядження.

9.3. Кошти, виділені на діяльність студентського самоврядування, використовують за рішенням Студентського уряду Університету на підставі подання голови відповідно до затвердженого кошторису.

9.4. Контрольно-ревізійна комісія здійснює нагляд за процесом планування та безпосереднього використання коштів, виділених студентському самоврядуванню Університету.

9.5. Виконавчі органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів перед конференцією студентів Університету, факультету, коледжу не рідше одного разу на рік.

X. Прикінцеві положення

10.1. Положення входить у дію з дня його ухвалення Конференцією студентів Університету.

10.2. Зміни та доповнення до Положення вносить Конференція студентів Університету.